Reisitingimused

Hansareisibüroo on reisikorraldaja (edaspidi HRB). Vahendame ka teiste reisikorraldajate reise, samuti  lennu-, laeva- ja bussikompaniide pileteid, reisikindlustusi, vormistame viisasid, tegeleme bussirendiga.

Reisitingimuste all mõistame konkreetseid broneerimise, ettemaksu ja reisi annulleerimise tingimusi, samuti võimalikke hüvitusi osapoolte kahjukannatamise korral.

BUSSI KASUTAMISE AJALISED PIIRANGUD

Reisijatel on õigus kasutada bussi ööpäevas 1 juhiga kuni 10h, mis sisaldab sõiduaega kuni 9h. Kahe juhiga on õigus kasutada bussi ööpäevas kuni 20h, mis sisaldab sõiduaega kuni 18h;
Bussi kasutamisel tuleb juhinduda/arvestada bussijuhile kehtestatud vaheaegadest ning puhkeajast, mis tulenevad Euroopa Liidu direktiivist 561/2006:
Pärast nelja ja poole tunnist sõiduperioodi peab juht tegema vähemalt 45 minutilise katkematu vaheaja, kui ta ei alusta puhkeperioodi. Nimetatud vaheaja asemel võib olla vähemalt 15 minuti pikkune vaheaeg, millele järgneb vähemalt 30 minuti pikkune vaheaeg, mõlemad on sobitatud sõiduaja suhtes nii, et need toimuksid nelja ja poole tunnise sõiduperioodi jooksul.
Bussijuhi ööpäevane katkematu puhkeperiood peab olema vähemalt 11 tunnine. Seda regulaarset ööpäevast puhkeperioodi võib aga jaotada ka kahte ossa, kusjuures esimene osa peab hõlmama vähemalt kolmetunnist katkematut ajavahemikku ja teine osa vähemalt üheksatunnist katkematut ajavahemikku
Sõidu pikkust arvutatakse 0,5 tunnilise täpsusega. Aeg alla 0,5 tunni arvestatakse nagu 0,5 tundi ja üle 0,5 tunni nagu 1 tund.

1. Reisileping ja reiskorraldaja vastutus.

1.1 Reisikorraldajana teeb HRB omalt poolt kõik, et kavandatud reis õnnestuks ja teostuks programmis esitatud kujul. Kui reis ebaõnnestub reisikorraldaja süül, kompenseeritakse kliendile tekitatud kahju ettenähtud korras. HRB poolt vahendatava reis ebaõnnestumise korral ei ole HRB-l võimalik selle eest vastutada. Vahendatavate reiside puhul vastavad tingimused vahendatava firma poolt kehtestatule.

1.2 Lepingu sisu. Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud  reisi tutvustavates materjalides, kirjalikus pakkumises, arvel või mis on kokku lepitud Reisikorraldaja ja Reisija vahel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete põhjal , mida HRB on reisi müües andnud.

1.3 Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab HRB teda nii ravi kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel. Reisija tasub kõik sellega seotud lisakulud.

1.4 Kui klient ei kasuta mõnda reisi hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi saada.

1.5 HRB ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure (loodusõnnetused, streigid jms.) tõttu. Samuti ei vastuta kliendi jaoks toimimata jäänud reisi eest ja ei tagasta raha kui klient jääb grupist maha oma süü tõttu (hilineb lähtekohta jms.)

1.6 Viisade vormistamisel HRB ei vastuta klientide eest, kellele mingil põhjusel viisat ei anta. Sellisel juhul ei toimu kliendile teenustasu tagastamist.

1.7 HRB ei vastuta meie viisateenust kasutanud klientide viisa reziimi täitmise eest, samuti ei korva sellest tulenevaid kahjusid.

2. Reisi broneerimine, lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine.

2.1 Reisija ja HRB vaheline leping (mida reeglina ei vormistata eraldi kirjaliku lepinguna) muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui Reisija on tasunud ettemaksu.

2.2 Reisi tellimine võib toimuda kas kohale tulles, telefoni, faksi või e-maili teel.
Reisi koht loetakse reisijale tellituks, kui Reisija on tasunud Reisikorraldaja poolt kehtestatud ettemaksu pärast reisi tellimist kui:

2.2.1 reisini on enam kui 31 päeva, tuleb hiljemalt kolme päeva jooksul pärast tellimuse esitamist tasuda ettemaks 20% reisi kogumaksumusest. Reisi ülejäänud maksumus tuleb tasuda hiljemalt 31 päeva enne reisi algust.

2.2.2 reisini on 31 või vähem päeva, tuleb kogu reisi maksumus tasuda 24h jooksul peale reisi tellimist.

2.3 Kui reisini on vähem kui kolm päeva, on HRB õigus telefoni, faksi või e-maili teel tellimusi mitte vastu võtta.

2.4 Kui reisile on vajalik viisa tuleb arvestada HRB viisatingimustega.

3. Reisija õigus annulleerida reis ilma mõjuva põhjuseta.

3.1 Ilma mõjuva põhjuseta on Reisijal õigus reis annulleerida järgmistel tingimustel:

3.1.1 hiljemalt 31 päeva enne reisi algust, makstes kinni HRB bürookulud 25-45 EUR reisija kohta.

3.1.2 30-15 päeva enne reisi algust, jättes Reisikorraldajale õiguse pidada hüvitisena kinni 50% reisi maksumusest.

3.1.3 14-7 päeva enne reisi algust, jättes Reisikorraldajale õiguse pidada hüvitisena kinni 75% reisi maksumusest.

3.1.4 Kui annulleerimine toimub 6 või vähem päeva enne reisi algust, on HRB õigus kinni pidada reisi kogumaksumus. Kui Reisija jääb kohale tulemata või tuleb küll kohale, aga reis ei toimu, kuna tal pole kaasa võetud selleks vajalikke dokumente, raha tagasimaksmist ei toimu.

3.2  Kui on tegemist eritellimusreisiga (erinev programm, hotell, lisatellimused vms.) maksab Reisija reisi tühistamisel täiendavalt kinni selle programmi koostamisega seotud lisakulud.

3.3 Bussitranspordi tellimust on Reisijal õigus annulleerida järgmistel tingimustel:

3.3.1 hiljemalt 8 päeva enne sõidu toimumise kuupäeva trahvivabalt.

3.3.2 hiljemalt 7-4 päeva enne sõidu toimumist, tasudes HRB nõudel 50% tellimuse hinnast.

3.3.3 vähem kui 4-0 päeva enne sõidu toimumist, tasudes HRB nõudel 100% tellimuse hinnast.

4. Reisija õigus annulleerida reis mõjuval põhjusel.

4.1 Kui ilmneb mõjuv põhjus, on Reisijal õigus reis annulleerida ja saada tagasi sissemakstud raha, millest on maha arvestatud HRB reaalsed vältimatud kulutused (n. viisad, hotelli trahvid jms).

4.2 Mõjuv põhjus on:

4.2.1. Reisija või temale lähedase inimese haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine; lähedase inimese kaotus. Lähedasteks loetakse abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesid-vendi, lapselapsi, vanavanemaid, samuti kaaslast, kellega on kavatsetud reisile minna. Reisikorraldaja soovitab selliste ettenägematute kulude korvamiseks vormistada reisitõrke kindlustuse.

4.2.2. Muu tõsine õnnetus (tulekahju, suur varaline kahju jms.).

4.3 Reisija on kohustatud HRB-le  mõjuvast põhjusest viivitamatult teatama. Tõend põhjuse  ilmnemise kohta (arstilt, politseist) tuleb HRB-le esitada 15 päeva jooksul põhjuse  ilmnemisest.

5. Reisija õigus muuta lepingut.

5.1 Reisijal on õigus kuni 30 päeva enne reisi algust muuta reisi sihtkohta või kuupäeva. Hilisemaid muutusi võib HRB käsitleda annulleerimisena ja uue reisi tellimisena.

5.2 Reisijal on õigus anda edasi juba broneeritud ja/või väljamakstud reis juhul, kui sihtmaa viisaeeskirjad seda võimaldavad, informeerides sellest viivitamatult HRB-d  Lepingu edasiandmise korral vastutavad nii reisi esialgne ostja kui ka reisi uus ostja solidaarselt sellega seotud informatsiooni edastamise ning rahaliste kulutuste tasumise eest. Nimetatud Reisijatel lasub range vastutus igasuguse hinnavahe kinnimaksmise ja reisi üleandmisest tingitud võimalike kulutuste tasumise eest.

6. Reisija kohustused ja vastutus.

6.1 Reisijal on kohustus järgida reisi ajal HRB reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju.

6.2 Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit rikkunud Reisija võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagastamisele.

6.3 Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

6.4 Reisija vastutab oma reisidokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse eest kogu reisi vältel. Täiendavad HRB kulud, mis võivad tekkida Reisija dokumentide kadumisest, nende nõuetele mittevastavusest (passi aegumine, viisa puudumine või kehtivuse kaotamine jne.) juhul kui puudused ei ole põhjustatud HRB poolt, korvab Reisija.

7. Hind ja hinnamuutused.

7.1 Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud kataloogis ja teistes reisi tutvustavates materjalides, kirjalikus pakkumises, arvel või mis on kokku lepitud HRB ja Reisija vahel.

7.2 Juhul kui pole teisiti märgitud ei kuulu Reisi hinna sisse viisa, ekskursioonid, reisikindlustus. Hinna sisse ei kuulu ka toa pikendamine ärasõidupäeval. Vastavalt rahvusvahelisele hotellipraktikale tuleb toad vabastada kell 12:00

7.3 Kui Reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi saada.

7.4 HRB on õigus reisipaketi hinda tõsta ja ka kohustus reisipaketi hinda alandada järgnevate asjaolude ilmnemisel:

7.4.1 Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumisel, kui need mõjutavad reisi hinda.

7.4.2. Transpordihindade muutumisel, juhul kui need ei allu HRB kontrollile ning mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha.

7.4.3. Valuutakursside muutumine.

7.5 Hinnagarantii. Hinnagarantii annab kaitse kõigi ootamatute hinnalisade vastu, mis on põhjustatud näiteks valuutakursside muutumisest või kütusehinna tõusust. Hinnagarantii võimalike tulevaste hinnamuutuste suhtes kehtib ainult juhul, kui kogu reisi maksumus tasutakse reisi broneerimisel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva enne reisi toimumist

8.  Hinnasoodustused lastele.

8.1 HRB on õigus vastavalt kokkuleppele kliendiga teha lastele hinnasoodustusi.

8.2 Laste hinnasoodustused ei kehti koolirühmade ja muude rühmareiside puhul. Sellisel juhul rakendatakse rühmahinda.

9. Reisikorraldaja õigus muuta reisiprogrammi.

9.1 HRB-l on õigus teha reisiprogrammi muudatusi, juhul kui see on tingitud temast sõltumatutest asjaoludest, halvendamata seejuures reisi kvaliteeti. Näiteks on HRB-l õigus muuta hotelli, kui see muutus ei too kaasa majutuse kvaliteedi alanemist.

9.2 Kui reisile on registreerunud tunduvalt vähem Reisijaid, kui on vaja selle reisi teostamiseks algselt kavandatud kujul, on HRB-l õigus tingimusel, et reisi iseloom sellest oluliselt ei muutu, muuta sõiduvahendit, ajakava ja marsruuti.

10. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta.

10.1 HRB-l on õigus reis ära jätta, kui:

10.1.1 Reisile ei ole kogunenud nõutavat arvu Reisijaid. Igale reisile kehtestatakse minimaalne reisist osavõtjate arv, mis eelnevalt teatatakse reisist osavõtjatele. Otsus reisi ärajäämise kohta langetatakse hiljemalt üks nädal enne reisi toimumist. Sellisel juhul on HRB kohustatud Reisijat reisi ärajäämisest viivitamatult teavitama. Reisijal on õigus saada tagasi kõik tasutud raha või vahetada ärajäänud reis mõne muu HRB poolt pakutava reisi vastu, makstes või tagasi saades tekkiva hinnavahe. Reisijal ei ole õigust lisakompensatsioonile.

11. Puudused reisikorralduses, nendest teatamine ja kõrvaldamine.

11.1 Puudusteks loetakse reisikorralduses, kui reisiprogramm või muud pakutavad teenused ei vasta sellele, milles on eelnevalt kirjalikult kokku lepitud.

11.2 Puudusteks reisikorralduses ei loeta reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi ja/või põhjendatud muudatusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võimalik eeldada.

11.3 Puuduseks reisikorralduses ei saa pidada:

11.3.1 tsarterlennu või liinilennu hilinenud saabumist või varasemat tagasipöördumist, reisiklassi või reisimarsruudi muutmist või liinilendude puhul kohtade ülebroneerimist, samuti kui ajakava muutuse põhjuseks on õhuruumi ülekoormatus, lennu-juhtimiskeskuse korraldust, ilmastikku vm tehnilist põhjust. Eeltoodud juhtudel kompenseerib Lennukompanii klientidele puuduse oma sisekorrareeglitele vastavalt.

11.3.2 hotelli vahetumist vahetult enne reisi, kui põhjuseks on hotelli ülebroneering. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga.

11.4 Puudustest, milliseid on võimalik reisi sihtkohas kõrvaldada, peab koheselt teatama reisiesindajale kirjalikult sihtkohas. Kui sihtkohas on puuduse kõrvaldamine võimatu, peab sellest teatama Reisikorraldajale kirjalikult esimesel võimalusel, hiljemalt seitse päeva peale reisi lõppemist. Juhul kui Reisija soovib hüvitist saamata jäänud teenuse eest, peab Reisija kirjalikule kaebusele lisama tõendid (kviitungite originaalid vm) põhjendatud lisakulude kohta.

11.5 Reisikorraldaja kohustub põhjendatud ja tõendatud puudused reisikorralduses kõrvaldama koheselt. Puudused, mida pole Reisikorraldajal võimalik kõrvaldada võib Reisikorraldaja jätta reisi ajal kõrvaldamata, mille eest on Reisijal hiljem õigus saada kompensatsiooni, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele paketi kogumaksumusest. Kui puudus parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset ja täiendavat korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule. Kompensatsioon lepitakse kokku Reisija ja Reisikorraldaja vaheliste läbirääkimiste käigus, kokkuleppe mittesaavutamisel kuulub vaidlus lahendamisele kohtus.